107. De elég-e, ha felebarátunkat így meg nem öljük?

Nem,
mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat:1
iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel,2 könyörületességgel,3 szívességgel4 viseltessünk,
őt veszedelmében tőlünk telhetően megvédjük,5 és ellenségeinkkel is jót tegyünk.6


1
Mt 7,12; 22,39 • 2Ef 4,2; Gal 6,1–2; Mt 5,9; Róm 12,18 • 3Mt 5,7; Lk 6,36 • 4Róm 12,10.15 • 52Móz 23,5 • 6Mt 5,44–45; Róm 12,20–21
Mt 7,12; 22,39: Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. – A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ef 4,1-3: Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Gal 6,1-2: Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél temagad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mt 5,5: Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Róm 12,18: Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Mt 5,7: Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Lk 6,36: Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. Róm 12,10.15: Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. – Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. 2Móz 23,5: Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt ővele együtt. Mt 5,44-45: Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és erőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Róm 12,20-21: Azért ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.