Adventi kalendárium

Eljövendő, akiben beteljesedtek a próféciák…

2020.12.24. És a bűnösök közé számláltatott…

Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. (Ézsaiás 53:12)

Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. (Lukács 23.32)

Az Isten igéje szerint nincs igaz ember egy sem. Jézus Krisztus amikor emberré lett, közénk számláltatott, emberi testünk felöltve hagyta, hogy a bűnösök közé, embernek számláltasson. Ő megmutatta emberségét, mi megmutattunk embertelenségünket. Heródes rögtön halálra ítélte…

2020.12.23. A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot…

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9.1)

A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. (Máté 4. 16)

Miután Keresztelő Jánost fogságba vetik, Jézus Zebulon és Naftáli területére költözik. Az asszírok igázták le és telepítették be pogányokkal e területet. Vegyes etnikumú, zavaros és sötét helynek tartották. A zavaros és sötét hely-idő az, ahol az értékek rendje nem egyértelmű. Zavaros és sötét időt élünk ma is. De a krisztusi értékek irányt mutatnak. Várjuk születését…

2020.12.22. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek…

Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. (Ézsaiás 55.4)

Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (János 18:37)

A tanú feladata az, hogy az igazságról tegyen vallomást. Mi az igazság? Az hogy Isten szeret bennünket. Sokan hirdetik magukról, hogy csak értünk, csak miattunk, csak a mi érdekünkben szólnak, tesznek, protestálnak, csak azért, mert minket szeretnek. De mi tudjuk, mert Isten bizonyságát adta, Krisztusban immár tanú is van rá, hogy Ő az, aki szeret minket.

2020.12.21. Betlehemben fog születni…

Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. (Mikeás 5.1)

Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje… (Lukács 2. 4-5)

Jákób felesége Ráchel, akiért kétszer 7 évig szolgált, évtizedekig nem fogant méhében, végül mégis anya lett, s megszületett József. Második gyermekét a Betlehem felé vezető úton hozza világra, de a szülésbe belehal. Benóni-nak nevezi el, (fájdalmam fia), de Jákób Benjáminnak nevezi (jobb kéz) Itt helyezik örök nyugalomra Ráhelt. A Betlehembe vezető út azt jelenti, életet adni áldozattal jár. Jézus Krisztusnak itt kell megszületnie. Életének célja nyilvánvaló a Betlehembe vezető út történetében is…

2020.12.20 Csillag fogja jelezni a Messiás születését…

Látom őt, de nem most, szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből. Bezúzza Móáb halántékát és a koponyáját Sét összes fiának. (IV Mózes 24.17)

Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. (Máté 2.2)

Minden szülő tudja, hogy gyermek egyszer kamasszá érik és lázadni fog a szülői tekintély ellen. A Mennyei Atya is tudta. De Ő nem csak tudta, és várta, hanem felkészült, kijelölte az idejét és helyét annak, amikor lázadó, tőle elforduló gyermekeinek megmutatja, bebizonyítja szeretetét, elkészíti megváltásukat, és kitapossa számukra a hazavezető utat. A csillagok pályája ezt az utat járta e teremtés kezdetétől…

2020.12.19. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk…

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9.5)

Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:  üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. (Lukács 2. 10-12)

Íme a mai világ rettegett ellensége, karrierek tönkretevője, fizetési különbségek okozója nő és férfi között. Az pelenkapiszkoló öko-terroista, a gyermek, az utód. Nagy örömet hirdetek; Ne féljetek.

2020.12.18. Íme a szűz fogan méhében…

Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el. (Ézsaiás 7.14)

Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?  Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. (Lukács 1 31,34-35)

Az ószövetség nagy csodája ami újra és újra megismétlődik a már nem lehetséges felülírása. Már nem lehet gyermeke Sárának, s mégis megszületik Izsák, az ígéret szerint. Már nem lehet gyermekei Erzsébetnek és megszületik János. Jézus születésének ígérete és csodája azzal kezdődik, hogy még nem születhetne, s mégis fogan méhben. Elrontott életünk e két fájó mondat között nyomorog; Már nem … Még nem. Immánuel, Velünk Az Isten. Amiről lemondtunk, amit nem is reméltünk, mégis valóság lett.

2020.12.17 Szamárháton vonul be Jeruzsálembe…

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. (Zakariás 9.9b)

…és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide! (Márk 11.2)

A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. (Lk 22.25) Az eljövendő király uralkodása nem kényszerítő hatalom, hanem szolgáló élet. A szamár melynek hátra ült, még nem hordott terhet, közönséges munkát nem végzett. Szent célra csak ilyen állatot vehettek igénybe. Jézus úgy érkezik Jeruzsálembe, hogy lába nem érinti a földet. Uralkodása tiszta,emberi dolgoktól és a föld porától mentes. Advent szent idő, mosd le magadról a föld porát…

2020.12.16 “Ímé, egy férfiú, a neve Csemete… és megépíti az Úrnak templomát!”

 Ezt mondd neki: Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve. Minden sarjadásnak indul a kezei alatt, ő felépíti majd az Úr templomát. (Zakariás 6.12)

Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;  annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. (Zsidók 8.1-2)

Csemete, Sarjadék, rügyező élet, reménység, jövő. Krisztus mindig templomot épít, azaz megszentelt helyet, időt, Isten dicsőségét. Nem ember építi azt, mert minden emberi építményben kimondva, vagy kimondatlanul, de benne van az vágy, nekem is jusson dicséret és dicsőség. Abban amit Krisztus épített nincs önös érdek, nincs hátsó szándék, csak tiszta dicséret. Ezért nem értjük mi Őt…

2020.12.15 Erőszakos és hamis tanúk állnak elő…

 Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok. (Zsoltárok 35.11)

A főpapok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. (Máté 26.59-60)

Ovidius mondta azt, hogy az eredmény igazolja a tetteket. Az ellenreformáció idején is elhangzik a mondat, a cél szentesíti az eszközt. Pál a Római levélben azonban egész másként látja ezt. “Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudniillik ezt mondjuk: Tegyünk rosszat, hogy jó következzék belőle? Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet! ” (Róma 3.8) A cél soha nem szentesíti az eszközt. Ha hazudnod kell, rossz úton jársz.

2020.12.14 A Következő fejedelem elpusztítja a szentélyt és várost…

A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. (Dániel 9. 26)

Amikor tehát meglátjátok, hogy „a pusztító utálatosság” ott áll a szent helyen – erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe… (Máté 24.15-16)

Amikor az Istentől küldött királyt megveti a nép, amikor a szeretet sokakban meghidegül… amikor kiürülnek a templomok, amikor elszéled a nyáj, az önmaga bálványává lett ember elpusztít mindent, ami szent… Mindent, ami Isten dicsőségét épült hirdetni, leront. Szentélyt, templomot, Krisztust, emberi méltóságot, istenképűséget. A pusztító utálatosság pedig elfoglalja a Szent helyét a szívekben.

Tekintetem a hegyekre emelem…

2020.12.13. Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél…

Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek Ura –, és ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek Ura. (Haggeus 2.9)

Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,  hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. (Lukács 2. 29-32)

A templom célja s főleg a torony tiszte, felfelé irányítani az ember tekintetét. Az első templom azért épült, hogy Isten dicsőségét hirdesse zsidóknak és pogányoknak egyaránt. Hálából épült, az Isten szabadítását megtapasztaló ember lelkében fogant a vágy, az ideiglenes sátort váltsa fel a sziklára, kőből épült templom. De udvarát árusok foglalták el, belseje képmutatással, haraggal és féltékenységgel volt terhes. Krisztusban újra közöttünk sátorozott Isten dicsősége, az emberi test lett a Lélek temploma. S bár kívülről megrontották, leköpték és megostorozták, a benső mégis tiszta és bűntől, bosszútól, önzéstől érintetlen maradt. Krisztus minden nép szeme láttára lett világosságul pogánynak, zsidónak. Dicsőség Istennek.

2020.12.12 Közülük támad a szegletkő…

Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. (Zakariás 10.4)

Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus… (Efézus 2.20)

Az ember mindig ki akarja terjeszteni határait. Nagyobb hatalom, nagyobb szabadság, más erkölcsiség és más morál kell, progresszió… Az ember mindig túl akar lépni a határain, dönteni, abban amiben nem dönthet, azzá lenni ami nem lehet, megváltoztatni amit megváltoztathatatlan. Jézus élete a sarokkő. Emberré lett érettünk, s embernek is maradt meg. Az ő életében pontosan látszik hol a határ jó és gonosz, igaz és hamis, hasznos és haszontalan, ember és isten között.

2020.12.11. Megnyitom az én számat példabeszédre…

Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni (Zsoltárok 78.2)

Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. (Máté 13.34-35)

A példázat elénk tartott tükör. Megmutatja kik vagyunk, mit gondolunk, milyen érzések és gondolatok munkálnak bennünk. Nem szemünkbe mondott kéretlen igazság, hanem lehetőség arra, hogy megláthassam magam kívülről. Annak szabadságát hordozza magában, hogy belenézek-e, s elfogadom-e hogy, “én vagyok az az ember”. Krisztus maga is egy példázat, egy tükör, benne látszik meg lelkem minden torzulása.

2020.12.10 Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénnyé…

Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám… (Zsoltárok 69.9)

Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.  Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott. (Márk 3.20-21)

Amikor a célok nem közösek, amikor az út nem az emberek által áhított dicsőség felé vezet, amikor nem emberi célokat szolgál, az engedelmes magára marad. Gúny, harag, megvetés az osztályrésze, nem azért mert engedelmes volt. Nem. Azért mert társunk lehetett volna önző útjainkon, eszköz lehetett volna gyarló céljaink beteljesedésében, s még sem vállalta. Nem szolgált két célt, két urat…

2020.12.09. Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be…

Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. (Jeremiás 31.33)

Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, (Zsidók 10.16)

Az első szövetség törvénye külső kényszer. Nevelőnk Krisztusig. A második, új szövetség törvénye belülről, a szívből fakad. Nem félelemből, hanem hálából cselekedni azt, ami jó. Elméjükbe írom, szól az ige. Nem szolgai engedelmességből, hanem egyetértésből, meggyőződésből cselekeszem Isten törvényét. Azt gondolom amit ő, úgy látom, ahogy ő, s leszünk egy szív, egy lélek, és egy akarat. Még ha olykor elbukom is…

2020.12.08. Új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.

Abban az időben – így szól az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig az én népem lesznek. (Jeremiás 31.1)

Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. (Máté 26. 27-28)

Az ember szíve bálvány gyár. Nap mint nap vétünk az első és a második parancsolat ellen. Mert a második azt mondja, semmi nem lehet értékesebb e világon az embernél, s mi mégis emberkéz alkotta dolgok birtoklásáért tapossuk le embertársainkat. Az első parancsolat pedig azt mondja, “Ne legyen más Istened”. Tárgyainkra, eszközeinkre istenként tekintünk, biztonságot, boldogságot, gyógyulást, oltalmat remélünk tőlük. Eljön a nap, amikor az ember csalódik bálványaiban, és megváltást keres. Akkor majd az Ő népe leszünk, vérén megváltott népe.

2020.12.07. Prófétaként végzi a küldetését, aki megjelent mindent a népnek

Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr: olyat, mint én – őreá hallgassatok! (IV Mózes 18.15)

Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. (János 4. 25-26)

Mózes negyedik könyvében az igaz próféta ígérete előtt egy parancsot hallunk. Ne legyen jós, igéző, átokmondó varázsló, halottlátó, jövendőmondó, szellemidéző. Minden ilyen praktika célja valójában egy. Az ember megpróbálja kicselezni a világ törvényszerűségeit, megkerülni a szabályokat, előnyhöz jutni, bepótolni a múltat, vagy tudni, látni a jövőt s beleavatkozni valami természetfeletti erővel. Az ember mindig a boldogságát, boldogulását és a biztonságát kereste e praktikákban is, de csak önsorsrontást, és aggódást talált. Mindez csak egyet eredményez: kiragadja az embert a jelenből, aki így mindig csak hátra vagy előre tekint. A jelen pedig, ahol élni, dönteni, cselekedni kellene … elszalad. Krisztus kijelentett minden igazságot. A múlt nem tehető meg nem történtté, de megbocsátható, a jövőt a jelen döntései határozzák meg.

2020.12.06. A felemelt rézkígyó a felfeszített Megváltó előképe

Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. (IV Mózes 21:8)

És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

A pusztai vándorlás közben elfogyott a nép türelme, értelmetlennek látták életüket. A halálra ítéltségből szabaduló nép számon kéri Istent; azért hoztál ide, hogy meghaljunk a pusztában, ennyit tudsz nyújtani? Majd hozzátették, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt, elégedetlenek vagyunk a gondviseléseddel. Amikor kígyók jelennek meg, s megmarják a zúgolódókat rögtön újra értékes lesz a pusztaságban vándorló hitvány étellel megáldott élet. Amikor a halál kézzelfogható közelségbe kerül, eltűnik az elégedetlenség. A póznára tűzve felmutatott kígyó figyelmeztet. Halálra ítélt voltál, az életed minden napja kegyelem csupán, e szerint értékeld a napod melyre felébredtél. Krisztus keresztje is erre tanít…

2020.12.05. A szikla mely követte őket a pusztában…

Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.(II Mózes 17.6)

Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. (I Korinthus 10. 1-4)

A pusztában vándorló népnek hosszú utat kell megtennie. Ezen az úton válik a kiszolgáltatott rabszolgák sokasága honfoglalásra képes nemzetté, Isten népévé. Vándorlásuk során a pusztában szomjúhozva tapasztalják meg, hogy az Úr vizet fakaszt a kősziklából. Mózes üt rá botjával egyszer a sziklára, s abból víz forrása fakad fel. Ahogyan életet adó víz áradt a megütött sziklából, úgy árad a reménység a lelki sivárságban vándorló emberiség számára Krisztusból, akit megütöttek, aki megsebesíttetett bűneinkért. Az életünket, sokszor érezzük pusztaságnak, a napjaink olykor olyanok mintha célt tévesztve kódorognánk. A pusztaság sziklájából felfakadó víz segít túljutni a sivárságon.

2020.12.04. A pászka bárány vére jelenti az oltalmat Isten ítélete ellen…

De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. (II Mózes 12. 13)

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. (Róma 5. 8-9)

Isten a rabságban élő népet szabadítja meg. A magát rabnak valló, a szabadulásra vágyó ember, Istent az élet Uraként felismerő ember tesz jelet az ajtajára. Krisztus a magát bűnösnek valló emberért vállal áldozatot, azért aki tudja és vallja, jogos ítélet alatt van élete. Bűnös – azaz Istentől elszakadt – állapotunkban Krisztus magára vállalta tetteink következményét, elszenvedte az Istentől elszakítottság poklát. (Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet? Máté ev. 27. 46) Az Ő vére, halála oltalmat jelent, nekem nem kell elhordoznom az Istentől elszakítottság reménytelen mélységét, árvaságát.

2020.12.03. Istennek Báránya, aki helyettesítő áldozat lesz…

Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. (I Mózes 22. 8)

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! (János ev. 1. 29)

Ábrahám lelket megrendítő próbájában világossá lesz, hogy Ábrahám az Istentől kapott ajándékot -fiát, Izsákot- kész visszaadni Istennek, az ajándékozónak. Az ajándék nem lett fontosabbá életében az Ajándékozónál. S mikor Ábrahám fia halála által is bizonyítaná hűségét, Isten megálljt parancsol. Amikor Isten bizonyította hűségét és szeretetét, az ember nem parancsolt megálljt.Sőt gúnyolódva kísértette a hűségét és szeretetét élete árán is bizonyító Isten fiát. S azóta is kételkedik, sőt gúnyolódik Krisztus keresztjével. Pedig az embernek van szüksége Isten szeretetére, s nem fordítva. Mégis Krisztus bizonyított. Helyettünk.

2020.12.02. Halálos küzdelmet folytat a bűn szerzőjével, a Sátánnal…

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod (I Mózes 3. 15)

Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Zsidók 2. 14-15)

A Sátán vádló. Vádol és kételyt ébreszt. Mi pedig tele vagyunk kételyekkel. Kételkedünk Isten szeretetében, kételkedünk gondoskodásában, kételkedünk a másik emberben, s még magunkban is. Ezért telve vagyunk félelemmel és aggódással. Most különösen is. Félünk a haláltól, s félelmünk miatt minden lehetséges módon biztosítani akarjuk életünket. Ennek a félelemből fakadó biztonság keresésnek a rabjai vagyunk. Ez köti meg a kezünket, amikor jót cselekedhetnénk, e miatt vagyunk képtelenek arra, hogy bízzunk egy távoli ígéretben, ezért keresünk mögöttes szándékot a felénk megmutatkozó jóindulatban. Jézus megszületése, halála és feltámadása eltapossa a kételyt, a vádat. Az Ő ígéretei valóra válnak.

2020.12.01. Asszonytól fog születni…

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod (I Mózes 3. 15)

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. (Máté ev 1. 1-18)

Asszonytól fog születni. Ez az első Krisztusra mutató prófécia. Nem férfitől származik, nem a test indulatából, vágyából fakad az Ő léte, hanem Isten csodájaként, mégis emberi testben jelenik meg. A megváltás, az Istennel való közösségünk rendezése nem a test vágyából fakad, Isten különös cselekedete az, ami mégis emberi testben válik valósággá. Ott belül, az ember szíve alatt növekszik mint elvetett mag, míg egyszerre csak megszületik. Megszólal és cselekszik, nem csak a szavak, de a tettek is újra harmóniába kerülnek Isten akaratával. A magam erejéből, saját döntésemből, nem tudom legyőzni a bennem élő bűnt, nem tudom áthidalni a szakadékot a között, hogy ki és milyen szeretnék lenni és hogy ennek ellenére valójában ki és milyen vagyok. A Szentlélek újjáteremtő csodája az.