Hitvallásaink

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,

harmadnapon feltámadt a halottak közül,

fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

Hisszük, hogy a Teremtő Isten atyai szeretettel teremtette a világot; a mennyet és a földet.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az ő fia, akinek fiúsága azt jelenti, hogy Atya cselekedeteit tette. Nem a férfi indulatából, hanem Isten hatalmából fogant. Poncius Pilátus idején szenvedett ártatlanul kereszthalált. Megállapították, hogy meghalt, sírba helyezték, megtapasztalta az Istennélküliséget (pokol)

Három nap után feltámadt, mivel katonák őrizték sírját, más nem történhetett.


Hiszünk az Atyában, a mindenség Urában,
és Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban,
és a Szentlélekben, a mi Vigasztalónkban,-és a szent Egyházban,
és a bűnök bocsánatában